Büyük maymunlar ve eşitliğe karşı insan direnişi

Great apes – News, Research and Analysis – The Conversation – page 1

Dale Jamieson

Eşit kişilerden oluşmuş bir topluluğunun doğası ve sınırları hakkındaki sorular hem teoride hem de pratikte tartışmalıdır. Ben bu sözleri yazarken, eski Yugoslavya’da Sırplar ve Hırvatlar arasında kanlı bir savaş devam ediyor. Birçoğu, bunun bir zamanlar Sovyetler Birliği’nde olabileceklerin bir göstergesi olmasından korkuyor. Çekler ve Slovaklar arasındaki gerginlik artıyor ve İrlanda’nın kuzey kesiminde ‘sorunlar’ devam ediyor. Burada, bu bölümü yazdığım New York’ta, Brooklyn’in Crown Heights bölümünde Hasidik Yahudiler ve Afrikalı-Amerikalılar arasındaki ilişkiler, bir misilleme cinayetleri döngüsünün başlamış olabileceği noktaya kadar kötüleşti. Siyahlarla Koreliler arasındaki ilişkiler genellikle çok kötü ve Amerika’nın her yerinde siyahlara ve Asyalılara karşı beyaz ırkçılık olayları var.

Çoğu insan tüm bu vakalardan pişmanlık duyacak ve içinde yaşadığımız son derece iç içe geçmiş ilişkilerle kurulu bir dünyada farklı grupların birbirleriyle anlaşmayı öğrenmek zorunda kalacaklarını söyleyecektir. Birbirlerini sevmek zorunda değiller, ancak birbirlerine eşit olarak saygı duymaları gerekiyor. İster Hırvat ister Sırp, siyah veya Hispanik olsun, tüm insanlar eşitler topluluğunun üyeleridir ve yaşamlarına ve özgürlüklerine tehdit olmaksızın barış ve huzur içinde yaşama hakkına sahiptir.

Bahsettiğim etnik gruplar arası mücadele vakaları, toplumun pratik problemlerini ortaya çıkarıyor: İnsanların doğru olduğuna inandıkları ve başkalarının eşitliğini de kabul ettiklerine dayalı bir şekilde hareket etmelerini nasıl sağlayabiliriz? Teori düzeyinde, bu savaş büyük oranda kazanıldı diyebiliriz. Pek çok insan, ırkları veya etnik kökenleri nedeniyle Sırplara veya Avustralya Aborjinlerine kötü muamele edilmesine uygun gözle bakmaz. Ancak insanlar genellikle pratikten çok teoride daha iyidir.

Diğer büyük maymunlarla aramızdaki eşitliği kabul etmek için teoride bile gidecek çok yolumuz var. Şempanzelerin, gorillerin ve orangutanların eşitler topluluğumuzun üyeleri olarak tanınması gerektiği fikri, birçok insana tuhaf veya çirkin geliyor. Yine de, bu projeye katkıda bulunan diğer kişiler gibi, bu hayvanları da topluluğumuza dahil etmek için çok iyi nedenlerimiz olduğuna inanıyorum.

Bu bölümde, eşitler topluluğunun ne olduğunu veya üyelerinin haklarının ne olduğunu özellikle söylemeye çalışmayacağım, çünkü bu, bu kitabın başka bir bölümünde ele alınıyor. Bunun yerine, sadece Büyük Maymunlar Bildirgesi’nin genel duygularını onaylıyorum: Eşitlikler topluluğu, birbirimizle ilişkilerimizi belirli temel ahlaki ilkelerin yönettiği ahlâki topluluktur; ve bu ahlâki ilkeler yaşam hakkını ve bireysel özgürlüğün korunmasını kapsar.

Bu bölümdeki asıl ilgi alanım, büyük maymunların ahlâki eşitliğinin birçok insan için neden bu kadar zor olduğunu keşfetmek. Aşağıdakiler, diğer büyük maymunlarla ahlaki eşitliğimizi tanımaya karşı insan direncinin kaynaklarının spekülatif teşhisi olarak görülebilir. Umudum, bu direnişin kaynakları ortaya çıktığında, bir ölçüde bu direncin devre dışı bırakılması ve ahlâki fikirlerimizi uygulamaya koymak gibi zor bir göreve geçebilme imkânımızın olması. Diğer büyük maymunlarla aramızdaki ahlâki eşitliğimizi tanımak için beş direnç kaynağı olarak gördüğüm şeyi tartışacağım.

Direnişimizin bir kaynağı şu olabilir: Diğer büyük maymunlarla aramızdaki eşitliği kabul etmenin bireysel davranışlarımız ve sosyal kurumlarımız için ne anlama geldiğinden emin değiliz. Siyasi bir görev için aday olmalarına izin verilir mi? Binlerce yıllık adaletsizliği telafi etmek için pozitif ayrımcılık programları oluşturmamız gerekecek mi? Bir dereceye kadar bu belirsizlik, vizyonumuzun darlığından ve bir dereceye kadar önceden cevaplanamayacak önemli sorular olduğu için ortaya çıkıyor. İnsanlar, radikal sosyal değişim düşünüldüğünde çoğu kez hayâl güçlerine sahip gibi görünüyorlar. Amerikan İç Savaşı’ndan önce birçok beyaz güneyli için köleliğin olmadığı bir dünya anlaşılmaz bir şeydi. Apartheid olmayan bir hayat birçok Güney Afrikalı için hala hayâl edilemez (yazı 1993’te yazılmış-Cem). Radikal toplumsal değişime direnmemizin bir nedeni, geleceği hayâl edemiyor olmamız ve hayâl edemediğimiz şeylerden korkuyor olduğumuz gerçeği.

Ancak bunu söyledikten sonra, büyük maymunların insanlarla ahlâken eşit olduğunu kabul etmenin tam olarak ne anlama geldiği çok açık olmadığını söylemek gerek. Şempanzeleri tıbbi araştırmalarda kullanmamıza ve dağ gorillerinin yaşadığı bölgeleri yok etmemize son vereceği açık, ancak başka ne gibi değişiklikler getirebilir? Burada Amerikan sosyal değişim deneyimini yansıtmaktan faydalanabiliriz. Köleler özgürleştirilip vatandaş olarak tanındığında, haklarının ve korumalarının tam olarak ne olduğu belirsizliğini korudu. Yüzyılı aşkın süredir çeşitli mahkeme kararları ve yasama eylemleri bunları açıklamaya devam etti. Bu, tamamen önceden tasavvur edilemeyen devam eden bir süreçtir. Savunulamayacak sosyal uygulamaları değiştireceksek, bunu izleyen kaçınılmaz belirsizliği kabul etmeliyiz.

İkinci bir direniş kaynağı genellikle ırkçılık ve cinsiyetçilik kaynaklarına bağlanabilir. İnsanlar genellikle çeşitliliği teoride pratikte olduğundan daha fazla hoş görürler. Etnik gruplar arası şiddet ve kadınların erkekler tarafından istismarının yaygınlığı şüphesiz söz konusu gruplar arasındaki kaba farklılıklarla ilgilidir. Yine de insanlar arasındaki farklılıklar, insanlar ve şempanzeler, goriller veya orangutanlar arasındaki farklılıklara kıyasla çok az. Bu tür canlılarla ahlâken eşit olduğumuzu kabul etme fikri, bu tür farklılıklar karşısında insana tuhaf görünüyor.

Bununla birlikte, ahlaken eşitlik tanındığında farklılık algısının sıklıkla değiştiğini belirtmek de gerekiyor. Özgürleşmeden önce (ve hâlâ bazı ırkçılar arasında) Amerikalı siyahlar, beyaz insanlardan çok maymun gibi algılanıyordu. Ahlâken eşitlik kabul edildikten sonra, kimlik ve farklılık algıları değişmeye başladı. Giderek çoğalan bir şekilde siyahlar, tüm üyeleri niteliksel olarak “sadece hayvanlardan” farklı görülen “insan ailesinin” bir parçası olarak görülmeye başlandı. Belki bir gün, büyük maymunlar arasındaki benzerliklerin bizim için belirgin olacağı ve aralarındaki farklılıkların önemsiz ve hatta belki de zenginleştirici bir gerçek olarak göz ardı edileceği bir aşamaya ulaşacağız.

Büyük maymunların insanlarla ahlâken eşitliği kavramına karşı insanın direniş göstermesinin üçüncü bir kaynağı, böyle bir eşitliği isteyen seslerin olmamasıdır. Eşitliğin tanınması, empati ve sempatik özdeşleşmeden derinden etkilenir. Uzakta olan ve durumu doğrudan ifade edilmeyen canlıları tanımak veya onlarla empati kurmak zordur. Gerçekte, yakın olmanın psikolojik önemi, Afrikalı insanların içinde bulunduğu kötü durumun bu kadar sıklıkla göz ardı edilmesinin nedenlerinden biri. Birçok Afrikalı şu anda kıtlıkla karşı karşıya, ancak sanayileşmiş dünya, kendi ekonomik durgunluk kurbanlarının nispeten daha az ciddi durumlarıyla daha fazla  ilgileniyor gibi görünüyor.

Ezilenlerin veya dezavantajlıların güçlü ve açık sözlü savunucuları olsa bile, kurbanların kendileri genellikle avukatlarından çok daha etkili. İnsan psikolojisinin bu yönü, halkla ilişkiler kampanyalarında genellikle hayvanlar üzerinde yapılan deneyler nedeniyle hayatta ve mutlu olduklarını iddia eden çocukları içeren hayvan araştırmasının destekçileri tarafından defalarca istismar edilmiştir. Hastalığın veya sakatlığın kurbanı olan bu kişiler, genellikle bilim adamlarından daha etkili araştırma savunucularıdır. Ancak diğer büyük maymunların sorunu, insanlarla etkili bir şekilde iletişim kuracak durumda olmamaları. Sonuç olarak, davalarının insanlar tarafından yapılması gerekir ve bu tür itirazların etki gücü sınırlı.

İnsanların maymunlarla ahlâken eşit olması kavramına karşı direniş göstermesinin dördüncü bir kaynağı, insan çıkarlarında ortaya çıkabilecek gerilemenin tanınmasıdır. Eşit kişiler topluluğunun üyeliği ne kadar genişse, üyelere tahakkuk eden fayda o kadar az olur. Bu, ahlâki ilgi çemberini genişletmeye karşı tarihsel bir direnişin var olmasının bir parçasıdır. Toplumsal seçkinler, alt sınıfların eşitlik iddialarına direndiler; erkekler kadınların bu tür iddialarına direndi; ve beyazlar siyahların öne sürdüğü iddialara direndi. Ahlâki açıdan iyi düzenlenmiş bir toplumda, haksız avantajın kaybı yaşamın maliyetinin bir parçasıdır, ancak maliyeti karşılamaya hazır olanlar bir kural olarak bundan kaçınmaya çalışırlar.

Belki de insanların bu eşitlik kavramına karşı çıkışının en derin kaynağı, büyük maymunlar arasındaki eşitlik iddialarının, çoğu Batı toplumunun miras kalan Orta Doğu kültürel ve dini dünya görüşüyle ​​temel bir çatışmayı içermesidir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam, doğada insanlara özel bir yer verir. Ortodoks Hıristiyan görüşlerine göre insanlar o kadar özeldir ki, Tanrı bir insan şeklini bile almıştır; şempanze, goril veya orangutan şeklini almış olması düşünülemez. Kâfirler bile bu geleneklerin mirasıyla yaşar. İnsanların doğadaki özelliği, inancımızın ve eylemimizin arka planının bir parçasıdır. Yine de, James Rachels’ın güçlü bir şekilde tartıştığı gibi (bkz. Bölüm 15), insanın bir benzeri canlının olmamasının böylesine önemli bir rol oynadığı bu tablo, ortaya çıkan ilim ve felsefe görüşü tarafından zayıflatılıyor. Evrim teorisini ciddiye alan seküler bir tablo, insan ayrıcalığını desteklemez. Bu görüşe göre, insanlar pek çoğunun üzerinde bir tür olmaktan ziyade birçokları arasında tek tür olarak görülmektedir; uzun vadede insanlar diğer nesli tükenmiş türlerin yoluna gitmeye mahkûmdur ve bilimsel tabloda bunun bir kayıp olacağı fikrini doğrudan destekleyen hiçbir şey yoktur. Elbette, bilimsel dünya görüşü ile insanın benzersiz olduğuna dair iddialar arasında doğrudan mantıksal bir çelişki yoktur: birçok insan gibi biri her ikisine de inanmaya devam edebilir. Bununla birlikte, bilimsel dünya görüşünün yaptığı şey, bir zamanlar insanın benzersizliği hakkındaki iddialara inandırıcılık veren arka planın çoğunu ortadan kaldırmaktır. Bu arka plan olmadan, bu tür iddialar giderek daha az kabul görecektir..

Bu bölümde, büyük maymunların ahlâken insanlarla eşit olduğu  kavramını kabul etmeye karşı insanın direnç göstermesinin bazı kaynaklarını belirlemeye çalıştım. Belirli bir perspektiften bakıldığında, şaşırtıcı olan, seçkin bir bilim insanı ve filozof grubunun böyle bir eşitliği savunmaya istekli olması değil, bu tür iddiaların pek çok insana saçma görünmesi aslında. Önerdiğim şey, bu absürtlük izleniminin, doğadaki yerimiz ve farklı olanlarla ilişkilerimiz hakkındaki köklü korku ve kaygıların bir ifadesi olabileceği. Bu teşhis doğru olsa bile, bu tür korkular ve endişeler ânında ortadan kalkmayacaktır. Ortaya çıkan natüralist dünya görüşümüzün, doğanın geri kalanıyla ilişkilerimizi tam olarak şekillendirmesi için daha önümüzde uzun bir yol var. Ama korkularımız önce teşhis edilmeli ve anlaşılmalı. Böyle bir tanımlama ve anlayışa doğru ilk adımı atmaya çalıştım.

Kaynak: http://www.animal-rights-library.com/texts-m/jamieson02.htm

Resim:https://theconversation.com/us/topics/great-apes-16586

Çeviri: Google Çeviri ve Cem

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.